REGULAMIN LIFE ENERGY

 1. Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu Life Energy jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. W zajęciach Life Energy mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Każdy klient przed rozpoczęciem treningu zobligowany jest do podpisania karty uczestnictwa w treningu.
 4. Klient powinien stosować się do zaleceń trenera personalnego Life Energy.
 5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaną wyproszone z lokalu, a wejście z którego osoba ta chciała skorzystać w ramach pakietu lub jako pojedyncze wejście przepada.
 6. Umówić się na trening można: w studiu, telefonicznie lub przez stronę internetową.
 7. Sesję treningową można odbyć po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Nabytych pakietów nie można zwracać ani przekazywać innym osobom.
 9. Pakietów nie można przedłużać, pojedyncze przypadki zostaną rozpatrzone indywidualnie.
 10. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Trenujących jak i trenerów obowiązuje punktualność. W przypadku kiedy trenujący spóźni się na sesję treningową z Life Energy więcej jak 15 minut, trening uważany jest za odbyty, bądź następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie trenera oznacza, że poświęci on swój czas by trening trwał zgodnie z założeniem.
 12. Trening z Life Energy może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24h wyprzedzeniem, kontaktując się pod numer telefonu +48 510-399-366 lub +48 600-354-216 lub SMS. W przypadku wystąpienia wypadków losowych, konkretne wejście może być wykorzystane w późniejszym terminie.
 13. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy i sportowe obuwie zmienne.
 14. Trenujący zobowiązany jest do posiadania własnej bielizny treningowej michabodytech lub do wypożyczenia bielizny treningowej w studiu Life Energy przed treningiem.
 15. Trenujący powinien zgłosić trenerowi problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu.
 16. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do lokalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do lokalu.
 17. Life Energy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami powstałe z winy klienta, bądź w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom Life Energy.
 18. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania ćwiczeń należy zgłosić niezwłocznie po treningu. Zastrzeżenia zgłaszane w późniejszych terminie nie będą uwzględniane.
 19. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć oraz terenu studia bez zgody trenera jest zabronione.
 20. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy, między trenującym a Life Energy.